Club Esportiu Gessers d'Algerri

Turisme Esportiu

Arrelament de BTT, running, trekking.

Els sistemes marginals del Montsec, amb una natura esclatant, és apta per a molts tipus d’activitats situades entre el lleure i l’esport. El trekking s’estén arran de les rutes GR procedents des del Montsec i també per la notable incidència del Camí de Sant Jaume.

La BTT és l’esport estrella practicable en tot el terme d’Algerri i connectat via rutes amb els municipis veïns. És inici i final de rutes no programades el qual és indicador del potencial de la zona però alhora de la invisibilitat més enllà del territori circumdant.

Una nova via a explorar? Les hípiques estan en plena expansió. Són ben visibles a Algerri, Os de Balaguer i Àger (aquests darrers amb una forta tradició). Això obre la porta a rutes a cavall més llargues, amb diferents etapes.

L’ecoturisme i el turisme actiu en l’àmbit del patrimoni cultural.

L’ecoturisme s’entén com una forma ambientalment responsable de fer esport, viatjar o visitar àrees naturals poc alterades. Amb l’objectiu de gaudir, apreciar i estudiar els atractius naturals i manifestacions culturals associades, presents i passades, l’ecoturisme hauria d’impregnar tot el conjunt de l’oferta turística de l’àrea d’Algerri, però es pot convertir també en una oferta específica adreçada a un públic més exigent.

De manera més lenta i modesta, el turisme actiu basat en el patrimoni cultural va arribant a la iniciativa privada. El nombre de recintes visitables es va ampliant i, tema molt important, petites empreses de la zona van incorporant-se a les visites guiades, que fins ara depenien exclusivament de l’administració local.

La capacitat de càrrega del municipi d’Algerri.

El terme d’Algerri junt amb els sistemes marginals del Montsec és un gran espai natural amb molta història acumulada. S’ha pogut evitar el turisme massificat propi d’altres àrees, en bona part perquè el turisme massiu no s’ha interessat per aquesta part del territori català. També s’ha pogut conservar una part important del patrimoni cultural acumulat, si bé no tot. No s’ha pogut evitar que alguns pobles hagin quedat totalment abandonats i hagin esdevinguts pura runa, una imatge sempre trista.

La sostenibilitat s’ha de veure des de la perspectiva ambiental, conservar el nostre patrimoni natural, que es en definitiva el nostre principal capital, i també conservar els vestigis del nostre pas pel territori, acumulats al llarg de milers d’anys.

Qualsevol plantejament de futur ha de tenir en compte la capacitat de càrrega del territori. Les activitats econòmiques relacionades amb la ramaderia posen en risc les activitats esportives i de turisme de qualitat. Caldria cercar un consens entre les parts implicades sense cap perjudici mutu.


La lluita per reduir l’estacionalitat.

Una gran part de les activitats esportives es poden fer gairebé tot l’any, amb poques excepcions. Malgrat això, l’estacionalitat continua sent molt elevada: els mesos de primavera i tardor són els més forts mentre que els mesos d’estiu i hivern els més fluixos. A part queden els breus períodes de vacances.

Seria convenient pel Club i el municipi estendre l’oferta sumant sinèrgies amb els veïns alhora que es garanteixi la pràctica de l’esport amb seguretat i condicions de qualitat.

La comercialització i l’abast de la demanda: atreure més gent i de més lluny. 

El boca a boca continua sent una bona manera de donar a conèixer Algerri i el seu entorn i atreure visitants, però les noves tecnologies de comunicació creen noves oportunitats que ja s’estan aprofitant, però no amb la intensitat que es podria i que caldria. A més caldria entrar en els circuits de comercialització turística, un repte avui difícil donat el context comarcal.